GIỚI THIỆU YBACT
Cơ Cấu Tổ Chức Nhiệm Kỳ 2017
Cập nhật ngày 12/10/2017
BAN CHẤP HÀNH HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP. CẦN THƠ
NHIỆM KỲ 2017 - 2020
 
CHỦ TỊCH 
 
 
 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA

 

 
 
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
 
 
CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
 
   

 

TỔNG THƯ KÝ
 
 
 
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
 
VIDEO CLIP