GIỚI THIỆU YBACT
Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ TP Cần Thơ
Cập nhật ngày 26/07/2013
 
Hội LHTN Việt Nam TPCT
Hội doanh nhân trẻ TPCT
                                --o0o--
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
      Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
                      --o0o--
 ĐIỀU LỆ
HỘI DOANH NHÂN TRẺ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Cần Thơ (dưới đây gọi là Hội) là tổ chức nghề nghiệp của doanh nhân Trẻ Việt Nam trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, là thành viên tập thể của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Thành phố Cần Thơ.
Hội thực hiện việc đoàn kết tập hợp các doanh nhân Trẻ Việt Nam, các nhà quản lý trẻ trong các Doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo cùng phấn đấu cho sự phát triển, thành đạt của Hội viên và cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.
Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ quy định của Điều Lệ Hội, Luật về Hội, tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Trụ sở đặt tại Lầu 3 Eximbank, số 8 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Địa điểm đặt trụ sở có thể thay đổi khi cần thiết.
CHƯƠNG I
TÊN GỌI – MỤC ĐÍCH – CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA HỘI
Điều 1: Tên Hội
Tên chính thức: Hội Doanh Nhân Trẻ Thành phố Cần Thơ
Tên giao dịch trong nước: Hội Doanh nhân Trẻ Tp. Cần Thơ
Tên giao dịch nước ngoài: Young Businesspeople Association of Can Tho
Tên viết tắt tiếng Anh: YBA – CT.
Hội có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng. Hội có Logo, biểu trưng và thẻ hội viên riêng. Việc cấp phát sử dụng, quản lý Thẻ hội viên và huy hiệu Hội theo quy định của Hội.
Điều 2: Mục đích của Hội
1. Đoàn kết, tập hợp các doanh nhân Trẻ Việt Namtrên địa bàn Thành phố Cần Thơ.
2. Đại diện tiếng nói, quyền lợi hội viên, tạo điều kiện giao lưu, hỗ trợ cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nhân Trẻ, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung của Thành phố, vì sự phát triển vững mạnh của giới doanh nhân Trẻ Việt Nam và sự thành đạt của Hội viên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước.
Điều 3: Hội có các chức năng
1. Đại diện cho giới doanh nhân Trẻ Việt Namtrên địa bàn Thành phố Cần Thơ nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của Hội viên trước pháp luật và công luận.
2. Tạo điều kiện hỗ trợ doanh nhân trẻ nâng cao tri thức quản lý, nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện để doanh nhân trẻ tham gia các hoạt động xã hội.
3. Là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến của các doanh nhân trẻ và giữa các doanh nhân trẻ với cơ quan Nhà nước, các tổ chức, các doanh nhân khác ở trong và ngoài nước theo đúng Pháp luật của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Hội có thể tạo thêm nguồn Quỹ phục vụ cho hoạt động chung của Hội bằng việc hình thành các cơ sở sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần, Quỹ đầu tư theo đúng pháp luật Nhà nước Việt Nam.
Điều 4: Hội có nhiệm vụ
1. Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp miễn phí thông tin về thương mại, pháp lý, kinh tế, kỹ thuật cho Hội viên, tổ chức các loại hình đào tạo nhằm giúp Hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh.
2. Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ doanh nhân trẻ và phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các Hội viên nhằm phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật và tổ chức các hoạt động xã hội đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố, đất nước.
3. Phối hợp cùng Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành phố Cần Thơ đề xuất với cơ quan nhà nước về những vấn đề liên quan đến chính sách khuyến khích và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho giới doanh nhân trẻ Thành phố.
4. Quan hệ, tổ chức, hướng dẫn và tiếp nhận sự tài trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đối với giới Doanh nhân trẻ Thành phố, giúp đỡ các Hội viên mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau theo đúng thông lệ, tập quán quốc tế và tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
5. Tham gia thực hiện chương trình hoạt động chung của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Thành phố Cần Thơ phù hợp với đặc điểm của giới Doanh nhân trẻ.
6. Định hướng và khuyến khích hội viên tham gia thực hiện các chính sách xã hội.
7. Báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước về tổ chức hoạt động của Hội.
CHƯƠNG II
HỘI VIÊN
Điều 5
Công dân Việt Nam từ 18 đến 45 tuổi, là thành viên Ban lãnh đạo Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì được tổ chức Hội xét công nhận là Hội viên Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Cần Thơ.
Điều 6: Thủ tục gia nhập Hội Doanh nhân Trẻ Thành phố Cần Thơ
Doanh nhân Trẻ vào Hội phải có đơn đăng ký gia nhập Hội và được một Hội viên giới thiệu (trong trường hợp không có hội viên giới thiệu thì đại diện Ủy Ban Hội đi thẩm định hồ sơ sẽ là người giới thiệu).
Được Ủy Ban Hội đồng ý.
Điều 7: Quyền của Hội viên
1. Được yêu cầu Hội giúp đỡ trong phát triển kinh doanh, nâng cao trí thức, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế theo đúng pháp luật nhà nước Việt Nam.
2. Được yêu cầu Hội đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình trước pháp luật, được đề xuất, đóng góp ý kiến và yêu cầu Hội thay mặt mình kiến nghị với các cơ quan hữu quan về các vấn đề kinh tế, xã hội liên quan đến cá nhân và doanh nghiệp mình đang quản lý, điều hành.
3. Được thụ hưởng các dịch vụ của Hội như đào tạo, xúc tiến thương mại, thông tin và được nghiên cứu, cung cấp thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh.
4. Được đề xuất về những vấn đề phát triển Hội, được đề xuất nguyện vọng nâng cao chất lượng dịch vụ Hội.
5. Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ủy Ban Hội doanh nhân Trẻ Thành phố Cần Thơ; được thảo luận và biểu quyết các công việc của Hội.
6. Được xin ra khỏi Hội khi xét thấy mình không thể hoặc không còn nguyện vọng tham gia Hội.
7. Được tham gia góp vốn vào công ty cổ phần Hội, Quỹ đầu tư của Hội và hưởng các quyền lợi từ kết qua đầu tư theo luật pháp Việt Nam.
Điều 8: Nghĩa vụ của Hội viên
1. Thi hành nghiêm chỉnh điều lệ Hội, các quyết định của Hội và nghĩa vụ công dân.
2. Đóng phí gia nhập Hội và Hội phí hàng năm theo qui định của Hội. Hội phí được đóng 06 tháng một lần hoặc đóng cả năm.
3. Tham gia các hoạt động và chấp hành sự phân công của Hội.
4. Góp phần tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển Hội
5. Giữ gìn và nâng cao uy tín hoạt động của Doanh nhân, thực hiện việc sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật Nhà nước
6. Hội viên không được sử dụng danh hiệu của Hội nếu việc sử dụng đó làm ảnh hưỏng đến uy tín Hội.
7. Đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác giúp đỡ các hội viên khác.
Điều 9: Hội viên danh dự
1. Hội viên quá 45 tuổi, có nhiều đóng góp cho sự phát triển Hội và có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Hội thì được công nhận là Hội viên danh dự của Hội.
2. Hội viên danh dự được tham gia các buổi sinh hoạt, hội nghị, Đại hội của Hội. Hội viên danh dự có các quyền như của Hội viên trừ việc ứng cử, đề cử, bầu cử Ủy Ban Hội và không tham gia biểu quyết các công việc của Hội. Hội viên danh dự không phải đóng Hội phí như Hội viên. Hội viên danh dự hoạt động theo Quý chế hội viên danh dự.
CHƯƠNG III
NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI
Điều 10: Hội Doanh nhân Trẻ Thành phố Cần Thơ tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc chung của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam
1. Tự nguyện
2. Tự quản
3. Hiệp thương dân chủ
4. Phối hợp và thống nhất hành động
Điều 11: Đại hội và thời gian sinh hoạt định kỳ
1. Đại hội Hội viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội. Đại hội họp 3 năm một lần do Ủy Ban Hội triệu tập. Đại hội Hội viên có nhiệm vụ và quyền hạn:
• Thông qua báo cáo của Hội nhiệm kỳ qua
• Thảo luận và biểu quyết phương hướng nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ tới
• Bầu Ủy Ban Hội mới của Hội
• Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Hội Doanh nhân Trẻ Thành phố Cần Thơ.
Trường hợp đặc biệt, Ủy Ban Hội có quyền đề nghị triệu tập Đại hội đại biểu và Đại hội sẽ có thẩm quyền như Đại hội toàn thể Hội viên.
• Các quyết định trong Đại hội phải có sự đồng ý của hơn ½ số đại biểu có mặt. Trường hợp sửa đổi Điều lệ phải có sự đồng ý của 2/3 tổng số đại biểu có mặt mới có giá trị
2. Thời gian sinh hoạt định kỳ của Hội Doanh nhân Trẻ Thành phố Cần Thơ là 1 Quý 1 lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu.
Điều 12: Ủy Ban Hội
1. Ủy Ban Hội do Đại hội Hội viên bầu ra, có số lượng không quá 1/3 số Hội viên và do Ủy ban Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành phố Cần Thơ ra quyết định công nhận.
2. Ủy Ban Hội điều hành mọi hoạt động của Hội giữa 2 kỳ Đại hội, Ủy Ban Hội họp 1 tháng 1 lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu. Sau phiên họp, Ủy Ban Hội có nhiệm vụ thông báo đến Hội viên kết quả phiên họp.
3. 06 tháng 01 lần xem xét lại tư cách Ủy viên, thực hiện bãi miễn, bổ sung thành viên mới theo quy định.
Điều 13: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy Ban Hội
Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội, quyết định chương trình kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính theo từng năm.
Quyết định các vấn đề tổ chức của Hội như bầu cử các chức vụ trong cơ quan Thường trực Ủy Ban Hội, bổ sung ủy viên Ủy Ban Hội (số lượng không quá 1/3 số ủy viên do Đại hội bầu ra)
Giám sát công việc của Thường trực Ủy ban Hội và hoạt động chung của Hội
Triệu tập Đại hội hoặc Hội nghị của Hội.
Tiếp nhận, phản hồi thông tin từ hội viên
Điều 14: Thường trực Ủy Ban Hội
Ủy Ban Hội bầu ra cơ quan Thường trực gồm : Chủ tịch và các Phó chủ tịch (số lượng các Phó Chủ tịch do Ủy Ban Hội quyết định sao cho phù hợp với số lượng Uỷ viên Ủy Ban Hội). Cơ quan Thường trực thay mặt Ủy Ban Hội giải quyết các công việc giữa 2 kỳ họp Ủy Ban Hội.
1. Nhiệm vụ – Quyền hạn Chủ tịch Hội
• Chủ tịch Hội có nhiệm kỳ 03 năm. Người giữ chức danh này có thể được tái cử nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.
Chủ tịch Hội có nhiệm vụ
Đại diện về pháp lý trong các hoạt động của Hội.
• Quyết định công việc giữa hai kỳ đại hội của Uy ban Hội, hội nghị thường niên của Uy ban Hội.
• Thông báo triệu tập, chủ trì các kỳ họp của Đại hội, hội nghị thường niên của Uy ban Hội.
• Quản lý và phân công quản lý tài sản Hội.
• Đại diện Hội trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.
• Chịu trách nhiệm các hoạt động Hội trước Uy ban Hội.
2. Nhiệm vụ – Quyền hạn Các Phó chủ tịch:
Các phó chủ tịch giúp việc cho Chủ tịch theo sự phân công và theo quyền hạn hoạt động.
3. Nhiệm vụ – Quyền hạn các Ban chuyên môn:
Các ban chuyên môn hoạt động theo Quy chế riêng của từng Ban và không được trái với Điều lệ Hội.
Điều 15: Ban cố vấn
Ủy Ban Hội có thể mời các chuyên gia về kinh tế – xã hội, về quản lý, điều hành doanh nghiệp, có tâm huyết với sự phát triển của giới Doanh nhân trẻ làm cố vấn và tham gia vào Ban cố vấn của Hội được mời dự Đại hội và các cuộc họp quan trọng của Ủy Ban Hội.
Điều 16: Ban kiểm soát
Đại hội bầu ra Ban kiểm soát gồm 3 Ủy viên không trực thuộc Ủy Ban Hội. Các Ủy viên Ban kiểm soát bầu ra 01 Trưởng ban. Ban kiểm soát hoạt động độc lập và có trách nhiệm kiểm tra mọi hoạt động của Hội, đảm bảo Ủy ban Hội hoạt động theo đúng quy trình, điều lệ, pháp luật.
Ban kiểm soát được quyền góp ý, đánh giá hoạt động của từng thành viên Ủy ban Hội theo Điều lệ Hội.
CHƯƠNG IV
CÁC MỐI QUAN HỆ
Điều 17: Với Ủy Ban Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành phố
Hội Doanh nhân Trẻ Thành phố Cần Thơ là thành viên tập thể của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành phố, mối quan hệ được xác định theo Điều lệ Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, trong hoạt động của mình sẽ được Ủy ban Hội bảo trợ về danh nghĩa hoạt động, cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động từng năm và hàng Quý có trách nhiệm phải thông qua Ủy ban Hội có ý kiến đóng góp kịp thời, đồng thời có trách nhiệm thực hiện các chương trình hành động của Ủy ban Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành phố.
Điều 18: Với Hội đồng Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam 
Quan hệ phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy cùng phát triển cộng đồng doanh nhân Trẻ Việt Nam.
Điều 19: Với các đơn vị khác
1. Hội Doanh nhân Trẻ quan hệ với các đơn vị trực thuộc Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành phố trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng hỗ trợ nhau cùng thực hiện có hiệu quả mục tiêu đặt ra của Hội Doanh nhân Trẻ và Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành phố.
2. Đối với các Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ các Tỉnh, Thành bạn : Quan hệ, giao dịch đối tác trên cơ sở bình đẳng, hợp tác, hỗ trợ.
3. Đối với Hiệp Hội doanh nghiệp Thành phố, Hội doanh nhân trẻ quan hệ trên tinh thần trao đổi, học tập và cùng hưởng ứng các chương trình của Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố nhằm thúc đẩy sự phát triển của Hội Doanh nhân Trẻ Tp. Cần Thơ.
CHƯƠNG V
TÀI CHÍNH CỦA HỘI
Điều 20: Thu – chi
Ngân sách của Hội đài thọ mọi chi phí hoạt động của Hội gồm các khoản thu – chi sau:
Các khoản thu của Hội gồm:
- Hội phí gia nhập
- Hội phí hàng năm do Hội viên đóng góp
- Các khoản thu do các cơ sở sản xuất kinh doanh mang lại
- Tài trợ, hợp tác, các khoản tặng, đóng góp của các cá nhân, hội viên hay đoàn thể trong và ngoài nước
- Các khoản thu dịch vụ, kỹ thuật của Hội
Mức Hội phí gia nhập và Hội phí hàng tháng do Ủy Ban Hội thảo luận và quyết định.
Các khoản chi của Hội gồm:
- Chi phí văn phòng: thuê trụ sở, phương tiện làm việc, nhân viên và các dịch vụ phục vụ hoạt động Hội.
- Chi phí bồi dưỡng Cộng tác viên
- Các chi phí hoạt động như hội thảo, giao tế, tham quan, nghiên cứu, các hoạt động xã hội,….
Chủ tịch Hội hoặc thành viên Thường trực Hội được Chủ tịch Hội ủy quyền sẽ duyệt chi các chi phí của Hội, trừ các chi phí quan trọng như đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ bản,… thì phải tổ chức Hội nghị Hội viên và phải được sự đồng ý của hơn ½ hội viên tham dự Hội nghị.
CHƯƠNG VI
KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT
Điều 21
1. Cá nhân có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Hội được Hội đề xuất khen thưởng.
2. Tùy tình hình thực tế, Ủy Ban Hội có thể lập một số giải thưởng và xem xét trao tặng cho các đơn vị, cá nhân Hội viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội.
Điều 22: Xoá tư cách Hội viên (Sửa đổi, bổ sung)
Hội viên bị xoá tên khỏi danh sách Hội khi vi phạm các điều sau:
1. Bị mất quyền công dân hoặc đang thụ án
2. Không tham gia sinh hoạt Hội quá 6 tháng liên tục mà không có lý do chính đáng
3. Không đóng Hội phí trong thời gian một năm
4. Không thực hiện đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng đến những quy định của Hội.
5. Có hành vi gây tổn hại đến uy tín Hội.
Ủy Ban Hội quyết định việc xóa bỏ tư cách Hội viên và thông báo chính thức trong các kỳ Hội nghị toàn thể Hội viên.
CHƯƠNG VII
THI HÀNH ĐIỀU LỆ
Điều 23: Hội viên phải thực hiện đúng Điều lệ Hội, Ủy Ban Hội có trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành Điều lệ Hội này
1. Việc sửa đổi Điều lệ Hội Doanh nhân Trẻ Thành phố Cần Thơ do Đại hội Hội viên quyết định và được Sở Nội vụ Tp. Cần Thơ công nhận.
2. Điều lệ này có 07 Chương 23 Điều, bắt đầu có hiệu lực từ khi được Sở nội vụ Tp. Cần Thơ phê duyệt.
3. Điều lệ cũ trước đây sẽ bị vô hiệu khi điều lệ này có hiệu lực
VIDEO CLIP