TIN TỨC
Hướng dẫn tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2015
Cập nhật ngày 04/08/2015

Căn cứ Quy chế Giải thưởng Sao Vàng đất Việt của Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, UBTƯ Hội DNT Việt Nam - cơ quan thường trực giải thưởng hướng dẫn tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2015 như sau:

 
 
1. Đăng ký tham gia giải thưởng
1.1. Đối tượng và quyền đăng ký tham gia:
1.1.1. Tất cả các doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh theo pháp luật Việt Nam, trừ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, tự nguyện tuân thủ Quy chế Giải thưởng và các qui định của cơ quan thuờng trực tổ chức giải thưởng, đều được quyền tham gia giải thưởng theo đúng hướng dẫn này.
1.1.2. Doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia bình xét đối với tên thương hiệu chung của doanh nghiệp hoặc các thương hiệu (nhãn hiệu) thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.
1.2. Quy trình đăng ký tham gia: 
1.2.1. Lấy mẫu hồ sơ: Doanh nghiệp có thể lấy mẫu hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng tại địa chỉ Website: http://www.saovangdatviet.org.vn và http://www.dntvn.org.vn  hoặc liên hệ trực tiếp với Văn phòng Trung ương Hội DNT Việt Nam, Văn phòng Hội DNT, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố, Báo Đầu tư, Báo Diễn dàn Doanh nghiệp để được cung cấp và hướng dẫn.
1.2.2. Khai hồ sơ: 
- Doanh nghiệp khai hồ sơ phải đầy đủ về nội dung và theo đúng bố cục hướng dẫn trong mẫu hồ sơ; thông tin khai trong hồ sơ phải đảm bảo tính trung thực. Khi doanh nghiệp được chọn qua vòng sơ tuyển, Ban tổ chức sẽ có đoàn thẩm định đến doanh nghiệp đánh giá và kiểm tra thực tế.
- Hồ sơ làm thành 02 bộ và được đóng thành quyển khổ A4, dán gáy (không dùng gáy xoắn, kẹp file) để thuận tiện cho Ban tổ chức trong việc sắp xếp, đọc nghiên cứu hồ sơ.
- Danh mục tài liệu trong hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng gồm: 
1. Phiếu đăng ký tham gia (theo mẫu)
2. Bản sao công chứng Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
3. Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của thương hiệu đăng ký tham gia Giải thưởng (theo mẫu)
4. Maket thương hiệu đăng ký tham gia Giải thưởng (kèm theo đĩa CD bản soft copy dạng file corelDRAW12)
5. Bản sao các tài liệu liên quan chứng minh cho các thông tin trong báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của thương hiệu đăng ký tham gia Giải thưởng:
6. Báo cáo kiểm toán hoặc quyết toán thuế năm 2013 và 2014
7. Xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế năm 2013 và 2014 của cơ quan quản lý thuế
8. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Sở Khoa học Công nghệ hoặc Sở Tài nguyên Môi trường
9. Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng
10. Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ
11. Các loại chứng chỉ, chứng nhận về: quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, trách nhiệm xã hội,…
12. Các loại huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen, chứng nhận về công tác xã hội 
Và các tài liệu, giấy tờ liên quan khác (nếu có).
1.2.3. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia:
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia tại Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên; Hội DNT tỉnh, thành phố (nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh) hoặc nộp qua Văn phòng đại diện của Báo Diễn đàn doanh nghiệp, Báo Đầu tư tại 3 thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại những địa phương chưa có tổ chức Hội DNT thì nộp tại Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.
- Đối với các doanh nghiệp trực thuộc các Bộ, ngành thì liên hệ nộp hồ sơ với Chi hội DNT của bộ, ngành; nếu bộ, ngành chưa có tổ chức Chi hội DNT thì liên hệ nộp hồ sơ với Đoàn Thanh niên của Bộ, ngành.
- Các doanh nghiệp đã đoạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt, các doanh nghiệp lớn của Trung ương và một số trường hợp đặc biệt khác có thể đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Trung ương Hội DNT Việt Nam.
+ Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia
- Hạn nộp hồ sơ về các đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận nêu tại mục 1.2.3 trên đây là trước ngày 30/7/2015.
- Các đơn vị tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp (được gọi là các đơn vị đề cử) sẽ có trách nhiệm phối hợp với các sở, phòng, ban chức năng có liên quan của địa phương hoặc bộ, ngành xem xét lựa chọn các hồ sơ đủ điều kiện để đề cử và gửi hồ sơ cùng công văn đề cử về Văn phòng Trung ương Hội DNT Việt Nam trước ngày 10/8/2015. 
- Ủy ban nhân dân mỗi tỉnh, thành phố xét chọn và đề cử 01 thương hiệu tiêu biểu đại diện cho địa phương tham gia Chương trình bình chọn Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015. Doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề cử làm hồ sơ theo mẫu, kèm theo văn bản đề cử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, gửi về Văn phòng Trung ương Hội DNT Việt Nam trước ngày 10/8/2015. Các thương hiệu do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề cử được đương nhiên công nhận qua vòng sơ tuyển Giải thưởng. 
 
2. Đăng ký ngành hàng xét trao giải thưởng năm 2015
Doanh nghiệp đăng ký một mã ngành nghề duy nhất theo Hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Kế hoạch Đầu tư và khai tại trang bìa của Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng.
3. Qui trình bình chọn 
3.1. Tiếp nhận đăng ký và đề cử: 
Hội DNT, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố, Chi hội DNT, Đoàn thanh niên các Bộ, ngành, Sở Công thương các tỉnh, thành phố, các Hiệp hội ngành hàng làm đầu mối tiếp nhận đăng ký và hướng dẫn lập hồ sơ cho các doanh nghiệp. Sau khi tiếp nhận và tập hợp hồ sơ, căn cứ Quy chế và các tiêu chí bình xét giải thưởng, đơn vị tiếp nhận hồ sơ sẽ tổ chức nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức đoàn đi khảo sát, thẩm định thực tế tại doanh nghiệp, để chọn ra các thương hiệu tiêu biểu nhất của địa phương, của ngành. Sau khi đã chọn được các thương hiệu đủ điều kiện đề cử, lãnh đạo đơn vị tiếp nhận hồ sơ ghi ý kiến đề cử vào Đơn đăng ký tham gia của doanh nghiệp, ký và đóng dấu xác nhận hồ sơ. Sau đó, đơn vị tiếp nhận hồ sơ tổng hợp và lập danh sách hồ sơ đăng ký tham dự giải thưởng của doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp 02 bộ hồ sơ) gửi về Văn phòng Trung ương Hội DNT Việt Nam (trước ngày 10/8/2015).
3.2. Tổ chức sơ tuyển: Dự kiến thời gian ngày 20/8/2015
Căn cứ hồ sơ do các đơn vị đề cử lên, UBTƯ Hội DNT Việt Nam sẽ tổ chức công tác sơ tuyển cấp Trung ương, gồm các bước: 
+ Văn phòng Trung ương Hội DNT Việt Nam nghiên cứu các hồ sơ đăng ký, căn cứ Quy chế và tiêu chí bình chọn, chọn ra những hồ sơ hợp lệ trình Hội đồng sơ tuyển xem xét; Sắp xếp nhóm ngành hàng căn cứ vào đăng ký Mã ngành nghề của doanh nghiệp; Lập báo cáo về tình hình hồ sơ đăng ký trình lên Hội đồng sơ tuyển.
+ Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015 tổ chức bình chọn theo các nhóm ngành hàng để chọn ra tối đa 250 thương hiệu tiêu biểu đáp ứng cao nhất các tiêu chí bình chọn của giải thưởng. Đồng thời, Hội đồng sơ tuyển thành lập các đoàn thẩm định thực tế để đi thẩm định các hồ sơ được bình chọn.
+ Kết quả sơ tuyển được đăng công khai trên báo Diễn đàn doanh nghiệp, Báo Đầu tư và trên website http://www.saovangdatviet.org.vn để trưng cầu ý kiến công chúng.  
3.3. Tổ chức thẩm định thực tế: Dự kiến thời gian từ 25/8 -  10/9/2015
Hội đồng sơ tuyển triển khai công tác thẩm định thực tế tại các doanh nghiệp có thương hiệu được bình chọn qua vòng sơ tuyển. Các đoàn thẩm định thực tế có trách nhiệm thẩm định, xác định tính chính xác của các hồ sơ tham dự, nắm bắt thêm thông tin liên quan đến doanh nghiệp, các thương hiệu và lập báo cáo kết quả trình lên Hội đồng bình chọn chung tuyển toàn quốc (công tác thẩm định có hướng dẫn riêng).
3.4. Tổ chức bình chọn chung tuyển: Dự kiến thời gian: ngày 20/9/2015
Thành lập Hội đồng bình chọn chung tuyển toàn quốc Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015 gồm đại diện các Bộ, Ban, ngành, các chuyên gia và đại diện báo chí. Hội đồng bình chọn chung tuyển toàn quốc căn cứ vào các tiêu chí bình chọn sẽ chọn ra những thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu nhất nhận Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015. 
4. Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015
Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015 sẽ được tổ chức trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 tại Thủ đô Hà Nội hoặc Thành phố Đà Nẵng, được Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.
5. Giải thưởng và quyền lợi của doanh nghiệp có thương hiệu đoạt giải
- Bằng Chứng nhận Sao Vàng đất Việt 2015 (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) do UBTƯ Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam cấp.
- Được nhận Biểu trưng Sao Vàng đất Việt và xếp hạng TOP10, TOP100 hoặc TOP200 thương hiệu Việt Nam.
- Quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng Giải thưởng Sao Vàng đất Việt có ghi rõ năm được nhận giải, thời gian được sử dụng, khai thác tính từ khi nhận Giải thưởng đến thời điểm tổ chức Lễ Trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt lần kế tiếp.
- Được ưu tiên, ưu đãi tham gia Hội chợ Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, các hội chợ, triển lãm, các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.
- Logo thương hiệu đoạt giải được triển lãm trang trọng, miễn phí tại một khu riêng trong Hội chợ Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế (nếu tổ chức) cùng với Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt.
- Được quảng bá miễn phí logo và thông tin giới thiệu doanh nghiệp trên website chính thức của Giải thưởng tại địa chỉ www.saovangdatviet.org.vn.
- Được giới thiệu trong sách “Sao Vàng đất Việt - Những thương hiệu tiêu biểu Việt Nam” do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát hành.
- Được hưởng các lợi ích từ chương trình quảng bá hình ảnh Giải thưởng Sao Vàng đất Việt ở trong nước và quốc tế.
6. Trách nhiệm của doanh nghiệp 
- Khi tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015, các doanh nghiệp cần tuân thủ Qui chế Giải thưởng và các yêu cầu nêu trong Hướng dẫn chi tiết này.
- Các doanh nghiệp có thương hiệu khi được bình chọn nhận Giải thưởng sẽ ký Cam kết về khai thác và sử dụng biểu trưng Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015 theo mẫu.
 
Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp khẳng định năng lực cạnh tranh và nâng cao uy tín thương hiệu của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Thành công của Giải thưởng sẽ góp phần vào thành công chung của các doanh nghiệp Việt Nam. UBTƯ Hội DNT Việt Nam trân trọng hướng dẫn và đề nghị Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội DNT các tỉnh, thành phố, ngành, Đoàn thanh niên các Bộ, ngành và các doanh nghiệp tích cực tham gia và góp phần vào thành công của Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2015. 
 
 
ỦY BAN HỘI DOANH NHÂN TRẺ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
VIDEO CLIP